Čas jsou peníze – rychlá a správná rozhodnutí šetří čas

Potřebujete efektivně pracovat s daty? Chcete méně času trávit dohledáváním informací a raději se naplno věnovat jejich kreativní analýze? Naše produkty a řešení jsou určeny právě pro vás. Víme, jak vám práci usnadnit. Kontaktujte nás, rádi vám to předvedeme. Přečtěte si, jak s našimi řešeními typicky pracují uživatelé.

Poradci managementu

Správné, jasné, rychlé odpovědi ze všech dostupných dat.

Žádný významný manažer nemá čas na vyhledávání informací. Ve svých rozhodnutích spoléhá buď na vlastní znalosti a intuici nebo na informace, které si pro konkrétní potřeby nechává zpracovávat od svých poradců či asistentů. Očekává, že tyto informace budou vždy úplné, jasné a včasné. Úplné tím, že zahrnou fakta a souvislosti ze všech dostupných zdrojů včetně tacitních znalostí poradce; jasné tím, že budou obsahovat jen klíčové poznatky a závěry v názorné a utříděné podobě; a včasné v tom, že budou poskytnuty tak, aby mohly ovlivnit či urychlit průběh událostí.

Řešení Tovek dává do rukou poradců managementu univerzální a mocný nástroj, pomocí kterého je možné efektivně připravovat všechny možné výstupy pro podporu strategického, taktického i operativního rozhodování managementu.

Sjednejte si schůzku, rádi vám naše řešení předvedeme.

Datoví analytici

Vidět jakákoliv data v jakémkoliv využitelném kontextu

Od datových analytiků se očekává, že z nové suroviny dnešní doby – z velkých ale i docela malých dat, vydolují nugety v podobě využitelných znalostí.

Řešení Tovek nabízí originální technologii pro unikátní způsoby zpracování obsahu velmi různorodých dat.

Umožňuje propojit selektivní výběry z big data se souvisejícími informacemi ze zcela specifických zdrojů a uspořádat a znázornit je v kontextu potřebném pro získání využitelného obrazu reality.

Sjednejte si schůzku, rádi vám naše řešení předvedeme.

Vyšetřovatelé podvodů nebo incidentů

Spojovat dílčí poznatky do jasného obrazu pro získání důkazů

Podvody se týkají více než 40 % všech společností. Může se jednat o pojistné a úvěrové podvody, podvody s platebními kartami, krádeže, korupci, praní špinavých peněz a velmi často opomíjené podvody uvnitř společnosti. Existuje řada systémů a mechanizmů pro detekci podezřelých transakcí, aktivit nebo hrozeb. Validita a možné dopady každé takové indikované události ale musí být vždy prověřena a v pozitivním případě musí být doplněny důkazy a podklady použitelné pro další kroky. Problémem je, že detekční systémy a mechanizmy obvykle generují řádově vyšší počet indikací než je kapacita prověřování jejich validity. Řešení Tovek umožňuje zvýšit počet prověřovaných událostí, a tím i pravděpodobnost odhalení reálného podvodu či hrozby a schopnost adekvátní reakce.

Sjednejte si schůzku, rádi vám naše řešení předvedeme.

Analytici rizik

Vidět co nejjasnější obraz situace a vědět na co se zeptat

Risk je zisk anebo ztráta, zní staré přísloví. Platí to všude a v mnoha případech spoléháte jen na vlastní zkušenost a úsudek. Čím je ale riziko větší nebo čím větší je vaše osobní odpovědnost za možné ztráty, tím jej chcete snížit nebo alespoň prokázat, že jste udělali vše pro jeho minimalizaci. Týká se to zejména poskytování úvěrů, pojištění či investic ale také přijímání klíčových zaměstnanců, uzavírání smluv a strategických rozhodnutí.

Řešení Tovek umožňuje získat rychle co nejúplnější obraz o předmětu či subjektu rozhodování ze všech dostupných informací a identifikovat problémové oblasti.

Sjednejte si schůzku, rádi vám naše řešení předvedeme.

Osoby odpovědné za naplňování zákona o kybernetické bezpečnosti

Aktivní znalostní báze pro kontinuální monitoring hrozeb

Mezi povinnosti firem provozující systémy zahrnuté do kritické infrastruktury státu patří definování konkrétních chráněných aktiv, popis jejich zranitelností a kontinuální monitoring a aktuálních hrozeb vůči těmto zranitelnostem a návrh protiopatření.

Pro podporu provádění těchto činností byla Národním bezpečnostním úřadem certifikována metodika, která přímo vychází ze základních konceptů řešení Tovek a zejména pak z konceptu aktivních map poznatků. Znalosti o zranitelnostech chráněných aktiv jsou popsány ve formě použitelné přímo pro monitoring informací o hrozbách z nejrůznějších interních a externích zdrojů. Pomocí analytických funkcí Tovek lze pak validitu identifikovaných hrozeb rychle ověřovat a volit relevantní protiopatření.

Sjednejte si schůzku, rádi vám naše řešení předvedeme.

Osoby odpovědné za naplňování požadavků ze směrnice GDPR

Rychle vyhledat (nejen) citlivé údaje skryté v šedých datech firmy

Mezi základní požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je povinnost poskytnout informace o všech osobních a citlivých údajích, které organizace eviduje o určité osobě. Kromě údajů v databázích, které souvisí s hlavními firemními procesy, však tyto údaje mohou být skryty v mnoha dokumentech, e-mailech a dalších „šedých datech“ v různých úložištích.

Řešení Tovek umožní v obsahu různorodých datových úložišť snadno dohledat všechny osobní a citlivé údaje o konkrétní osobě nebo o osobách obecně a kontinuálně také monitorovat nová data. Vedlejším efektem implementace tohoto řešení je ale především to, že firma získá možnost obsah svých šedých využívat k mnohem produktivnějším účelům než naplňování vynucené povinnosti.

Sjednejte si schůzku, rádi vám naše řešení předvedeme.