Zásady ochrany osobních údajů (dále jen Prohlášení)

Správce, tedy společnost TOVEK, spol. s r.o., sídlem Praha 5 - Smíchov, U Nikolajky čp. 820, č.or.4, PSČ 150 00, IČO: 49687981 (dále také jen „Správce“), tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě čl. 6 Nařízení, a to na základě

Vámi uděleného souhlasu:

i) v případě, že si přejete zasílat marketingová a obchodní sdělení, která nemůžeme zasílat bez Vašeho souhlasu.


Bez Vašeho souhlasu je naše společnost oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat:

ii) pro potřeby plnění smluvních povinností, resp. smlouvy, která byla mezi námi uzavřena, jinak bychom nemohli zaručit její řádné naplnění,

iii) při plnění zákonných povinností naší společností (např.: poskytování povinných údajů orgánům státní správy, povinná archivace účetních dokladů atd.) a

iv) také z důvodů oprávněných zájmů naší společnosti, jako je tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení naším zákazníkům ohledně námi prodávaného zboží, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb.

 • Vašimi údaji jsou jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa a IČO, označení Vaší firmy, případně bankovní spojení, údaj o Vašich webových stránkách a případně DIČ, bylo-li přiděleno.
 • Údaje se poskytují na dobu, než dojde k naplnění účelu, pro který byly poskytnuty, nejvýše na dobu 10 let ode dne jejich poskytnutí. Po této době budou Vaše údaje bez dalšího vymazány.
 • Důvodem poskytnutí Vašich osobních údajů je
  • Váš zájem o poskytování služeb společnosti a zájem o její produkty,
  • dále jsou osobní údaje poskytovány také za účelem zasílání našich marketingových a obchodních sdělení.
 • Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k zakázanému automatizovanému rozhodování ani k zakázanému automatickému individuálnímu rozhodování na základě profilování, které by mělo pro Vás jakékoli právní účinky nebo se Vás obdobně významným způsobem dotýkalo;
 • Vaše osobní údaje mohou být také zpracovány smluvními partnery Správce, kteří zajišťují pro Vás v součinnosti se Správcem služby společnosti, resp. služby spojené s příslušnou smlouvou, která byla uzavřena mezi Správcem a Vámi jako subjektem údajů. Těmito zpracovateli mohou být například účetní nebo naši spolupracující školitelé;
 • nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;
 • máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud se zpracování osobních údajů opírá o jeho souhlas), a to jeho doručením Správci na adresu jeho sídla nebo na emailový kontakt gdpr@tovek.cz;
 • příjem našich marketingových nebo obchodních sdělení můžete také odmítnout pomocí k tomu určenému odkazu v emailu s tímto sdělením;
 • máte právo požadovat od nás přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování; máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením;
 • máte právo vznést námitku proti zpracování Vaši osobních údajů, probíhá-li pro účely oprávněných zájmů (tzv. konvenční přímý marketing a zasílání obchodních sdělení, předcházení podvodům a/nebo ochrana před zneužitím námi poskytovaných služeb).

Pro informace o zpracování Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění Vašich práv, prosím, v případě zájmu kontaktujte naši společnost (Správce) buď písemně na adresu sídla společnosti, nebo na tento email: gdpr@tovek.cz.


Oznámení o změnách v Prohlášení

Obsah a služby na našich webových stránkách můžeme kdykoliv změnit bez předchozího upozornění a v důsledku těchto změn může být následně aktualizováno také toto Prohlášení.